فورم انلاین تقاضای اطلاعات

34.564527265283, 69.209257329271

معلومات برای تماس

جاده محمد جان خان، کابل، افغانستان
0202105733(93+)
Aziz.stanikzai@mcit.gov.af