عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

سایر منابع عایداتی و عواید 10% حق الخدمت مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال مالی 1397

عواید %10 حق الخدمت مخابراتی
عواید %10 وزارت الی اخیر سال مالی 3,898,844,099
عواید %10 وزارت الی اخیر ماه میزان 3,328,932,046
عواید %10 وزارت الی اخیر ماه سنبله 3,118,501,073
عواید %10 وزارت الی اخیر ماه اسد 2,817,433,258
عواید %10 وزارت الی اخیر ماه سرطان 2,370,310,287
عواید %10 وزارت الی اخیر ماه جوزا 1,952,429,372
عواید %10 وزارت الی اخیر ماه ثور 1,455,861,680
سایر منابع عایداتی
سایر منابع عایداتی الی اخیر سال مالی 9,650,310,712.5
سایر منابع عایداتی الی اخیر ماه میزان 824,780,568
سایر منابع عایداتی الی اخیر ماه سنله 794,441,955
سایر منابع عایداتی الی اخیر ماه اسد 722,634,247
سایر منابع عایداتی الی اخیر ماه سرطان 510,748,031
سایر منابع عایداتی الی اخیر ماه جوزا 462,916,551
سایر منابع عایداتی الی اخیر ماه ثور 406,868,017