ساختار و تشکیلات وزارت مخابرات

 

 تشکیل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تفکیک جندر، تحصیلات و قومیت

تشکیلات

 

 

تشکیل وزارت:

تشکیل وزارت مخابرات مرکز و ولایات جمعآ به تعداد (۲۷۹۱) تن می باشند.

پرسونل موجود مرکز و ولایت جمعا بتعداد (۲۴۳۷) تن که از جمله تعداد ۲۸۷ تن آن زنان می باشند.

تشکیل مرکزی (۱۲۰۷) تن

 موجود مرکزی (۱۰۴۹) تن از جمله (۸۳۸) تن مرد و تعداد (۲۱۱) تن زن

تشکیل ولایات:

تعداد (۱۵۸۴) تن

موجود ولایات (۱۳۸۸) تن از جمله (۱۳۱۲) تن مرد و تعداد ۷۶ تن زن

 

چارت مقام وزارت

ساختار