زندگی نامه مختصر محترم پوهنمل محمد ضیا "ثنا"

Mohammad Zia Sana

محترم پوهنمل محمدضیا "ثنا" فرزند محمدعیسی در سال ۱۳۶۸ هـ ش در ولایت غزنی در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشود.

موصوف دوره ابتدای متوسطه و لیسه را در مکتب لیسه عالی سنائی ولایت غزنی مؤفقانه به اتمام رسانید.

وی دوره تحصیلات عالی خویش را به سویه لیسانس در رشته تکنالوژی معلوماتی از پوهنځی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل به درجه اعلی اخذ نموده و سپس در سال ۱۳۹۰ به حیث کادرعلمی در این پوهنتون جذب گردید. سپس جهت سپری نمودن دوره ماستری درسال ۱۳۹۲ عازم کشور دوست جرمنی گردیده و تحصیلات خویش را در پوهنتون تخنیکی برلین رشته کمپیوتر ساینس به اتمام رسانیده است و فعلا به حیث استاد برحال در دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل ایفای وظیفه مینماید.

موصوف در سال ۱۳۹۷ به حیث سرپرست معاونیت امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل تعین گردید و به مدت یکسال در این سمت ایفای وظیفه نمود. کمی بعدتر بتاریخ ۱۳۹۸/۴/۱ براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری وی به عنوان رییس پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی شد. و اخیراً از طریق رقابت آزاد از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری با حفظ حقوق کادری در بست رتبه دوم به عنوان رییس توسعه مهارت های دیجیتلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی گردیده و شرع به کار کرده است.

 

contact  0747990353

email icon zs.hossainy@gmail.com

facebook icon  https://www.facebook.com/zia.sana

website  www.mcit.gov.af