بیوگرافی انجنیر لطف الله شریعتی رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت دایکندی

Lutfullah Shariyati

لطف الله شریعتی فرزند محمد عاشور در سال ۱۳۷۱ هـ-ش دریک خانواده آگاه و روشنفکر در قریه سیوک شیبر مرکز ولایت دایکندی متولد شد، وی تعلیم وتربیه را از ابتدا در قریه خود شروع کرده که دوره ابتدائی مکتب را در لیسه ذکور سیوک شیبر و دوره ثانوی را در لیسه ذکور وئیرمنا در سال ۱۳۹۱ به اتمام رساند.

آقای شریعتی بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در رشته کمپیوترساینس، دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی دانشگاه کابل کامیاب که در سال ۱۳۹۵ به درجه لیسانس مؤفقانه فراغت حاصل نمود همچنان در جریان تحصیل دانشگاه مشغول تدریس و کار در بخش تکنالوژی معلوماتی و لسان انگلیسی در منابع علمی و ادارات مختلف (سکتور دولتی/ خصوصی) بوده است.

شریعتی فعالیت رسمی کاری خویش را بعد از فراغت به حیث عضو تخنیکی تیم بایومتریک درسال ۱۳۹۵ در وزارت تحصیلات عالی کشورآغاز نموده که برای تطبیق این پروژه ملی دوشا دوش استادان دانشگاه های مختلف کشور به شانزده ولایت کشور سفر رسمی داشته و یک دوره مؤفقانه وظیفه را با خانواده تحصیلات عالی افغانستان بشکل احسن به پایان رساند.

در شروع سال ۱۳۹۶ به حیث مدیرتکنالوژی معلوماتی در اداره اطلاعات ملی وزارت داخله کشور برای تطبیق درست حکومتداری الکترونیکی (دیجیتلایزیشن سیستم امورات اداری و اطلاعاتی وزارت داخله) کارخویش را شروع که مدت دو سال را به شکل اساسی و مثمر مصدر خدمت در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده است.

لطف الله شریعتی با اشتراک در رقابت آزاد بست ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت دایکندی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به اعلان سپرده شده بود بالاترین نمبر را کسب و در ماه عقرب ۱۳۹۷ به حیث رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به حکم رئیس جمهور کشور تقرر حاصل نمودند، شریعتی جوانترین رئیس ولایت دایکندی و وزارت تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس میباشد.

آقای شریعتی از زمانیکه منحیث رئیس در دایکندی شروع به کار نمود آن ریاست نفس تازه گرفته و دست آوردهای فوق العاده در قسمت توسعه شبکه های مخابراتی و انترنیتی به روستا ها و محلات، اتصال مکاتیب از طریق انترنیت، انتقالات مراسلات و جمع آوری عواید دولتی داشته و دارد او با تنظیم سفرهای رسمی به قریه جات و نواحی محروم دایکندی نقاط فاقد پوشش مخابرات و انترنیت را شناسای و تثبیت نموده که به اکثریت مناطق ذینفوذ شبکه های مخابراتی فعال گردیده و در حال حاضر از ارائه خدمات مخابراتی و انترنیتی بهره مند است.

 قابل ذکر است که دایکندی علی رغم تمام ولایات کشور چالشها و کمبودیهای فراوان بخصوص در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی داشته که خوشبختانه از دوسال بدینسو توسعه و حصول اطمینان از وصل روستاها به مخابرات و انترنیت با مدیریت مدبرانه آقای شریعتی قابل قدر و درخور ستایش میباشد.

آقای شریعتی برعلاوه امورات رسمی یک جوان اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد که انتخاب وی به حیث رئیس یک سازمان علمی و فرهنگی کشور، تقدیر از طرف مجلس پارلمان، تقدیر از سوی وزارت امور داخله، تقدیر از سوی دیدبان شفافیت افغانستان، اشتراک در کنفرانسهای ملی و بین المللی  همچنان کسب مدال در مسابقات دویش جوانان از جمله سهم بارز وی در فعالیت های منابع متفاوت و اقشار مختلف جامعه میباشد. 

 

 

contact  ۷۷۴۸۸۰۵۲۷(۰)۹۳+ |  ۷۹۰۹۰۸۴۶۶(۰)۹۳+

email icon  lutfullah293@Gmail.com

facebook icon  (20+) Lutfullah Shariatee | Facebook

website  www.mcit.gov.af