د افغانستان د مصنوعی سپوږمکیو د ثابت مدار د کاروونی شرطپاڼه (ټیندر)

د خپرېدو نېټه: Oct 10, 2012

د پاى نېټه: Oct 30, 2012

ښار: kabul,Afghanistan

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

د افغانستان د مصنوعی سپوږمکیو د ثابت مدار د کاروونی شرطپاڼه (ټیندر)