د پستي خدمتونو عصری کول - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت