قانوني چوکات - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت