د مخابراتې شبکي پراختیا - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت