بریښایی حکومتداری - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت