دنوی کابل دپراختیا اداره - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

دنوی کابل دپراختیا اداره

د ده سبز  دښار پرمختیایی پروژه