دمخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت پلان - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت