یاداښتونه

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجی د وزارت له طرفه  د مشاور ټاکلو خبرتیا: د اړیکو مشاور د   پی – ایم – او    پروژی لپاره  د افغانستان د معلوماتی او اړیکتیايي ټکنالوجی د  ودی په څانګه کي دلا زیاتو معلوماتو لباره فایل داونلود کړي