د پستي خدمتونو شرکتونه - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

د پستي خدمتونو شرکتونه

د جوړولو کار تر لاس لاندې