د مخابراتو وزارت د لاسته راوړنو راپور ۱۳۸۱-۱۳۹۳ - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

د مخابراتو وزارت د لاسته راوړنو راپور ۱۳۸۱-۱۳۹۳

 

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجي وزارت د  کړنو او لاسته راوړنو راپور  ۱۳۸۱-۱۳۹۳