د وزير رسمی سفرونه - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت