د وزارت په هکله - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت