د اداري چارو ژباړونکی - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

د اداري چارو ژباړونکی

د خپرېدو نېټه: Feb 01, 2011

د پاى نېټه: 22 Feb 2011

مرجع: PPF/C-10

د پسټونو شمېر: 1

مليت: Afghan

ګړ: M/F

ځای: Kabul

وخت: 12 months

اړونده سند: مربوطه سند واخلئ

جزیات:

د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي