د تدارکاتو د ریاست کار کوونکی - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

د تدارکاتو د ریاست کار کوونکی

د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي