د تدارکاتو د ریاست کار کوونکی - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

د تدارکاتو د ریاست کار کوونکی

د خپرېدو نېټه: Jan 29, 2011

د پاى نېټه: 22 Feb 2011

مرجع: PPF/C-7

د پسټونو شمېر: 1

مليت: Afghan

ګړ: M/F

ځای: Kabul

وخت: 12 months

اړونده سند: مربوطه سند واخلئ

جزیات:

د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي