دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
تخنیکي تنظیموونکی
د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي
Feb 02, 2011 Mar 05, 2011
ساختمانی انجنیر
د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي
Feb 02, 2011 Feb 16, 2011
د مهارتونو د پرمختګ سلا کار
د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي
Feb 01, 2011 Mar 05, 2011
د اداري چارو ژباړونکی
د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي
Feb 01, 2011 Feb 22, 2011
د تدارکاتو د ریاست کار کوونکی
د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي
Jan 29, 2011 Feb 22, 2011
د خوست ولایت د نوری فایبر د پروژې مدیر
د دې پاڼې پښتو متن به ډېر ژر خپور شي
Jan 18, 2011 Feb 08, 2011
د نوري فايبر د پروژې د مدير معاون
د دې پا ڼې پښتو متن به ډېر ژر خپور شي
Jan 18, 2011 Feb 08, 2011
د مصؤنيت د چارچوپ مشاور
د دې پاڼې متن به ډېر ژر خپور شي
Jan 09, 2011 Feb 07, 2011
د دې پاڼې پښتو متن به ډېر ژر خپور شي
د دې پاڼې خبر به ډېر ژر خپور شي
Jan 09, 2011 Mar 05, 2011