تِْ٘ ٍ فؼال ًوَزى س٘ستن اً ٗي راجستر ًوَزى پاسپَرت ترلٖ ٍ س٘ستن رزٗاتٖ هسرى پستٖ ترإ رٗاست پست از عرٗك حىَهتسارٕ الىترًٍ٘ىٖ ٍزارت هراترات

تاریخ نشر: Nov 23, 2016

تاريخ خاتمه: Nov 30, 2016

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

فشرده

بخش 1: طرزالعمل های داوطلبی

قسمت 1    دستورالعمل برای داوطلبان

دراین قسمت به منظور کمک داوطلبان معلومات لازم جهت تهیه آفرها و معلومات در مورد تسلیمی، گشایش و ارزیابی آفرها و اعطای قرارداد ارائه گردیده است.

قسمت 1 حاوی احکامی است که باید بدون تغیر استفاده شوند.

قسمت 2   صفحۀ معلومات داوطلبی

این قسمت شامل احکام خاص برای هرتدارکات و تکمیل کنندۀ معلومات و ضروریات مندرج دستورالعمل برای داوطلبان می باشد.

قسمت 3  فورمه های داوطلبی

این قسمت حاوی فورمه های می باشد که باید توسط داوطلب تکمیل و منحیث بخشی از آفر ارائه گردد.

قسمت 4  کشور های واجد شرایط

این قسمت حاوی معلومات در ارتباط به کشور های واجد شرایط داوطلبی می باشد

بخش 2: جدول فعالیت ها

قسمت 5   جدول ضروریات

این قسمت حاوی جدول فعالیت ها می باشد

بخش 3: شرایط و فورمه های قرارداد

قسمت 6:  شرایط عمومی قرارداد

این قسمت حاوی مواد عمومی که باید در تمام قرارداد ها تطبیق شوند، می باشد.

مندرجات این مواد در این قسمت نباید تغیر داده شود.

قسمت 7   شرایط خاص قرارداد

محتویات این قسمت متمم شرایط عمومی قرارداد بوده و باید توسط فرمایش دهنده تکمیل گردد.

قسمت 8   نقشه ها و مشخصات اجرا

این قسمت حاوی مشخصاتی است که صرف منحیث معلومات برای فرمایش دهنده یا شخص تهیه کنندۀ شرطنامه بوده که نباید شامل اسناد نهایی گردند.

 

قسمت 9  فورمه های قرارداد

این قسمت حاوی فورمه های است که بعد از تکمیل بخشی از قرارداد تلقی می گردد. فورمه های تضمین اجرا و تضمین پیش پرداخت، درصورت لزوم باید صرف توسط داوطلب برنده بعد از اعطای قرارداد تکمیل گردد.