لان داوطلبی برای خریداری 5 پایه UPS

تاریخ نشر: Nov 19, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  بتعداد پنچ پايه ups 24 كيلوات انلاين ترانسفارمر دار يك ساعت ذخيره برق به ظرفيت 380 كيلوات خروجي ثابت را داشته و داراي بطري هاي خشك و يك سال گرانتي باشد و از كمپني هاي معتبر را دارا باشد .  باتمام امورات كاري ان براي لفت هاي  و.زارت  ضرورت دارد.

    شركت های واجد شرایط که  شامل بلك لست ( لست سياه ) نبوده وخواهش اشتراك  در مجلس افر گشائي  را داشته باشند  درخواست هاي خويشرا از تاريخ نشر اعلان الي  10 عقرب رو ز افر گشائي د رمنزل 12 –تعمير هژده منزله واقع پل باغ عمومي برياست اداري .بسپارند.

      شرطنامه را از مديريت عمومي تداركات اجناس واقع منزل 14 تعمير هژده منزله دريافت نمائيد .حين اشتراك د رمجلس مبلغ 100000 يكصد هزار افغاني بشكل بانك گرنتي و يا پول نقد تاديه نمايند .

شرطنامه و مشخصات  را در بدل مبلغ /500- افغانی  دریافت نموده ميتوانند.

 

بااحترام

جنت خان "فهيم "

رئيس اداري