اعلان داوطلبی برای شبکه داخلی تعمیر هژده منزله

تاریخ نشر: Nov 19, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مخابرات وتكنالوژي معلوماتي ا ز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي مقيد  خريداري نيتورك داخلي تعمير هژده منزله اشتراك نموده  شرطنامه  متذكره را از مديريت عمومي تداركات داخلي امريت تداركات رياست اداري وزارت محترم مخابرات مقيم منزل 14 تعمير هژده منزله در بدل (500) افغاني  دريافت نمايند.

مجلس داوطلبي بتاريخ 30  عقرب  سالجاري ساعت 10 قبل از ظهر داير ميگردد تفصيلات بيشتر درج شرطنامه ميباشد جهت راه  يا فتن به داوطلبي شركت ها ي محترم مكلف به ارايه ضمانت به  ارزش (748000 ) افغاني و يا گرانتي بانك  با خود داشته باشند.

 

باا حترام

وهاب الدين "سادات "

معين مالي واداري