متن کامل پالیسی دسترسی باز

پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی یکی از سندهای کلیدی وزارت مخابرات و دولت افغانستان است. برای مطالعه کامل این سند، روی لینک کلیک کنید