مقرره طرز استفاده از فريکونسی راديويي

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت مخابرات

مقرره طرز استفاده از فريکونسی راديويي ودستگاه های مخابرات بيسيم درافغانستان

 

 

 

مادة اول :

اين مقرره بمنظور تنظیم امور مربوط به طرزاستفاده ازفريکونسی رادیویی ودستگاه های مخابرات بیسیم، پروژه سازی(نصب) وتورید آن ازخارج واخذ اجرت معین ازاستفاده کنندگان درکشوروضع گردیده است.

برای معومات بیشتر