دست آورد های اخیر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

 دست آورد های اخیر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

خدمات مبایل:

 • خدمات مخابراتی ازسال 2003 که اصلاً درافغا نستان وجود نداشت اما به اساس پلانها واستراتیژی های موفق وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی تا اخیر سال1393  بیشتر از 89 فیصد ساحات مسکونی تحت پوشش خدمات مخابراتی قرارگرفته است.
 • امروز به تعداد 23 میلیون تن ازخدمات مخابراتی موبائیل استفاده میکنند.
 • درسکتور مخابرات الی اخیر سال 1393 درحدود  2.5میلیارد دالر امریکائی سرمایه گذاری شده است.
 • عاید سکتور مخابرات به دولت درسال 1393 مبلغ  200 ملیون دالر امریکائی میباشد.
 • درسکتور مخابرات وتکنا لوجی برای  بیشتر از 204000تن زمینه کارمساعد گردیده است که شامل کارمندان مسلکی ، غیر مسلکی ، قراردادیان ، کسبه کاران و فروشنده گان وسایل وتجهیزات مخابراتی را در بر میگیرد.

جایزه جهانی انجمن جی اس ایم :

 •  با درنظرداشت رشد سریع خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی جایزه جهانی حکومتداری خوب سال  2011 انجمن جهانی GSM که یک افتخار بزرگ میباشد به افغانستان تعلق گرفت و به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی کنفرانس جهانی در کشور هسپانیه  به جناب انجنیر امیرزی سنگین وزیر مخابرات وتکنالوی معلوماتی  اعطا گردید.

شبکه فایبری نوری:

 • شبکه فایبر نوری که از جمله بز رگترین و پیشرفته ترین تکنالوجی عصر حاضر میباشد،  با تطبیق این پروژه در قیمت خدمات مخابراتی و انترنتی  کاهش قابل ملاحظه بعمل آمده است.
 • 12 ولایت کشور ازطریق کیبل فایبر نوری جهت تامین ارتباطات مخابراتی با هم وصل گردیده است .
 • در15 ولایت دیگر کارتمدید کیبل فایبرنوری جریان دارد.
 • در5 ولایت دیگر کارعملی تمدید کیبل فایبرنوری درسال 1390 اغاز گردیده است.
 • کشور های همسایه پاکستان ، ایران ، ازبکستان وتاجکستان از طریق کیبل فایبرنوری وصل گردیده و با کشور ترکمنستان عنقریب وصل میگردد.
 • جمعاْ 65 میلیون دالر دربخش پروژه فایبرنوری سرمایه گذاری گردیده که این رقم طی دو سال  گذشته دوباره به دست آمده است.
 • فعلاً عاید ماهوار ما ازبابت کیبل فایبرنوری 4.63 میلیون دالر میباشد  که سالانه به 55 میلیون دالر  میرسد.
 • کار توسعه شبکه فایبر نوری در ولایات جنوبی ( لوگر ، پکتیا ، خوست ،پکتیکا) جریان دارد و در سال 1391 تکمیل می گردد.
 • کارتمدید فایبر نوری درولایات مرکزی مانند بامیان ، دایکندی ، غور درسال 1391 آغاز گردیده ودرسال 1393 تکمیل میگردد.
 • کارتمدید کیبل فایبرنوری درولایات تخار، بدخشان نیز درسال 1391 آغاز ودرسال 1393 تکمیل میگردد.

افغان تیلی کام:

 • شرکت افغان تیلی کام اولین شرکت دولتی است که درسال 1384 ایجاد گردیده است .
 • شرکت افغان تیلی کام خدمات دیجیتل ، انترنیت ، موبائیل و فایبرنوری را عرضه مینماید.
 • درسال 1389 این شرکت 2.11میلیارد افغانی عاید و 1.5میلیارد افغانی مصرف داشته است.
 • در سال 1393 عاید این شرکت مبلغ 6.74میلیارد افغانی و مصرف آن مبلغ 4.06 میلیارد افغانی میباشد.
 • این شرکت ازهمان روز ایجاد تا اکنون خود کفااست.

خدمات انترنت:

 • دربخش انترنیت پیشرفت های صورت گرفته اما کافی نیست.
 • برای بیشتر از  50 شرکت جواز خدمات انترنتی توزیع شده است.
 • درحدود10% نفوس کشور که سه میلیون تن میگردد عملاً ازخدمات انترنیت استفاده می نمایند.
 • با فعال شدن فایبرنوری درقیمت های انترنیت کاهش چشمگیری به وجود آمده است.
 • درسال 2002 قیمت انترنیت از طریق ستلایت فی میگابیت 5000 دالر امریکایی که این قیمت به  1500 وسپس به 900 دالرکاهش یافت. اما اکنون قیمت ماهوار انترنت با استفاده از شبکه فایبرنوری فی میگابیت بطورعمده 67دالرامریکایی به بازار عرضه میگردد و وزارت مخابرات تلاش دارد تا این قیمتها دیگر هم کاهش یابد.

انستیتوت تکنالوجی معلوماتی ومخابراتی (ICTI):

 • انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی به مثابه اولین انستیتوت مخابراتی ومعلوماتی درهمکاری با وزارت محترم تحصیلات عالی بخاطر رشد وانکشاف خدمات مخابراتی ومعلوماتی درافغانستان ایجاد شده است.
 • ازاین انستیتوت بتعداد 194 تن در رشته مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به سویه لسانس  فارغ گردیده است که خشبختانه همه شان اشغال وظیفه نموده اند.

خدمات پستي:

 • خدمات پُست داخلی وبین المللی فعالیت دارد.
 • بتعداد 464 پُسته خانه درسراسر کشور فعالیت دارد.
 • برای 7 شرکت پُستی جواز عرضه خدمات  پستی توزیع گردیده است.
 • بمنظور تنظیم ؛ کنترول و نظارت از شرکت های پْستی اداره تنظیم مقررات خدمات پستی ایجاد گردید است.
 • عواید پُست در سال 1393 بیشتر از 1539323458 افغانی میباشد.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اتر):

 • این اداره بمنظور تنظیم ونظارت ازفعالیت شرکتهای مخابراتی ایجاد شده است.
 • صدور ،تعدیل ، تقلیل ولغو جوازهای خدمات مخابراتی وانترنیتی توسط اداره اترا صورت میگیرد
 • این اداره ازتمام فعالیتهای غیر مجازمخابراتی  درکشور جلوگیری مینماید.
 • تا اکنون ازطریق این اداره مبلغ بیشتر از 80 میلیون افغانی جریمه و از متخلفین تحصیل گردیده است .
 • این اداره تا اکنون به تعداد 49 دستگاه های سیم باکس را که به صورت غیر مجاز فعالیت داشتند کشف و ضبط نموده است.
 • به تعداد 16 شرکت  که بدون مجوز فعالیت داشتند کشف نموده اند  و فعالیت شان متوقف گردیده وپروسه مجازات ان تحت دوران است.
 • بمنظور جلوگیری از استفاده سایت های غیر اخلاقی 44 شرکت انترنتی و 68 انترنت کفی فلتر شده و فعالیت شان تحت نظارت قرار دارند.

مطبوعات:

 • اداره تنظیم خدمات مخابراتی مسؤلیت صدور جواز های فریکونسی برای رادیو وتلویزیون را به عهده دارد.
 • رشد وانکشاف خدمات مخابراتی در رشد و انکشاف رسانه های صوتی وتصویر موثر است.
 • ما فعلا در کشور 68 شبکه تلویزیونی داریم  ( 35  در مرکز و 33  در ولایات)
 • مافعلاْ در کشور 174  رادیو داریم (47 آن در مرکز و127 دیگر آن در ولایات)
 • بتعداد 633 استیشن رادیو و 228 استیشن تلویزیون درکشور فعال میباشد.
 • نسبت نبودفریکانس رادیو و تلویزیون توزیع آن در کابل متوقف است.
 • در حدود 21  تلویزیون و27 رادیو شامل لست منتظرین میباشد.
 • درینمورد نظر وزارت  مخابرات این است که برای تلویزیون ها و رادیو ها شرایط وضع گردد تا نشرات معیاری گردد و از تلویزیون ها و رادیو های غیر موثر جلوگیری بعمل آید.
 • برای معلومات بیشتر http://atra.gov.af/en/page/6963/6966/7047 and http://atra.gov.af/en/page/6963/6966/7046

ساحه پوشش:

 • ساحه پوشش فعلی %80 نفوس کشور میباشد ما درنظر داریم تا ساحه پوشش را تا سال اینده  به %95 نفوس کشور از طریق صندوق  انکشاف خدمات مخابراتی توسعه دهیم.
 • این صندوق بمنظور انکشاف خدمات مخابراتی درمناطق روستائی وقریه جات افغانستان ایجاد گردیده است.
 • شرکت های مخابراتی ازعاید ما هوار خویش 2.5فیصد را به این صندوق میپردازند.
 • فعلاًدراین صندوق مبلغ 74 میلیون دالرامریکائی پول جمع آوری گردیده است.
 • درطی دوسال بیشتر از 55 محل درکشور بشکل سبسایدی ازطریق هیمن صندوق  تحت پوشش خدمات قرار گرفته است.
 • 100 محل دیگر قرارداد شده که عنقریب تحت پوشش خدمات قرارخواهد گرفت.
 • درنظراست تاتمامی محلات دورافتاده درسه سال آینده بصورت تدریجی تحت پوشش خدمات مخابراتی قراردادشود.

 عرضه خدمات 3G )تکنالوجی نسل سوم(

 • خدمات برودباند یا انترنت سریع را از طریق تکنالوژی جدید 3G برای تمام   هموطنان فراهم می نمایم.
 • پروسه صدور جوازهای نسل سوم (3G) آغازگردیده که تااکنون به شرکت مخابراتی اتصالات ، MTN ، روشن و افغان بیسیم در بدل 25 میلیون دالرامریکایی  برای هر شرکت که جمعآ 100 میلیون دالر امریکایی میشود صادر گردیده است و عنقریب بنابر تقاضا شرکت  مخابراتی افغان بیسیم نیز توزیع خواهد گردید.
 • با صدور جواز های ذکر شده هموطنان می توانند با استفاده از تیلفون های همراه خویش از خدمات تماس های ویدیوی و انترنت با سرعت بالا بهره مند شوند. 
 • در بدل هر جواز مبلغ25   میلیون دالر به دولت عاید می گردد
 • اگر  چهار شرکت جواز اخذ نماید جمله مبلغ 100 میلون دالر تحویل خزانه دولت خواهدگردید.
 • در پلان است که تعداد استفاده کنندگان انترنت را که فعلا 50 % است در سه سال آینده به 80 % افزایش دهیم.

تذکره الکترونیکی:

 • تذکره الکترونیکی سند است که از جعل وتذویر جلوگیری  و درکاهش و از بین بردن فساد کمک  می نماید.علاوه بر آن درامر مهم ملی یعنی انتخابات شفافیت رابه وجود اورده وپروسه انجام انرا سریع میسازد.
 • ازاین کارت میتوان درتنظیم سایر سکتور ها استفاده بعمل آورد.
 • جهت تطبیق وراه اندازی پروژه تذکره الکترونیکی کارهای ذیل انجام شده است:
 • تفاهمنامه تطبیق پروژه میان وزارت داخله و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مورد تایید جلسه شورای وزیران قرار گرفته است .
 • وزارت مخابرات مسؤلیت ایجاد سیستم تخنیکی تذکره الکترونیکی را به عهده دارد.
 • توزیع تذکره از مسؤلیت های وزارت محترم امورداخله میباشد .
 • درقسمت ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی از پیشرفته ترین تکنالوژی استفاده بعمل میاید .
 • از طریق این سیستم نشان انگشت ، عکس چشم گرفته میشود وتمام معلومات های دارنده تذکره الکترونیکی دردیتابیس مرکزی ثبت میگردد .
 • سیستم مذکور 100% مصؤن ومطمین میباشد .
 • کارپروژه آغاز شده ودرشش ماه آینده سیستم آماده توزیع تذکره میگردد.

حکومتداری الکترونیکی:

 • جهت عرضه بهتر خدمات،بهبود سطح زندگی هموطنان در خصوص ایجاد و تقویت حکومتداری موثر و شفاف گام های متعددی را برداشته که قرارذیل خلاصه میگردد:
 • ایجاد شهرک ICT
 • معالجه از راه دور
 • آموزش از راه دور
 • برنامه آگاهی دهی برای زارعین با استفاده از تکنالوژی معلوماتی