پلان انکشافی

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی

پلان انکشافی پنج ساله 1384-1389 هـ ش (2009-2005  میلادی )

1. اهداف و مساعی وزارت مخابر ات:

در روشنائی اهداف اقتصادی دولت مبنی بربلند بردن عوايد سرانه از 200 دالر امريکايی به 500 تا 700 دالر طی پنج سال

آينده ,استراتيژی و پاليسی های وزارت مخابرات دربرگيرنده توسعه وانکشاف مارکيت تيلی کمونيکيشن و اثرگذاری مثبت در بلند رفتن ورشد اقتصاد ملی ميباشد.

معلومات بیشتر در مورد پلان انکشافی پنج ساله  فابل را دانلود نماببد