فراغت 180 تن از کارمندان دولتی از برنامه امنیت سایبری وزارت مخابرات

برنامه آموزشی مصوونیت از حملات سایبری، یکی از برنامه های ارتقای ظرفیت است که از جانب وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در جوار سایر برنامههای ارتقای ظرفیت راه اندازی گریده است. در تازه ترین مورد 180 تن از کارمندان دولتی  این برنامه آموزشی را پشت سر گذشتانده و از جانب وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی محفلی که در کانتیننتال کابل به روز یکشنبه 7قوس 1395 برگزار گریده بود، تصدیق نامه فراغت در یافت نمودند.
محترم ایمل مرجان معین تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات که در این جمع صحبت مینمود، آموزش در بخشهای مصوونیت از حملایت سایبری را بسیار ارزنده دانسته بیان داشت که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نظر به اهمیت این موضو، کارهایی را تا کنون روی دست داشته و فعالیت‌هایی را انجام داده است. وی افزود که از جمله فعالیت‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در زمینه، برعلاوه راه اندازی برنامه ارتقای ظرفیت در این بخش، ترتیب قوانین سایبری، پالیسی‌ و پلاان آن می‌باشد.
آقای مرجان درمورد بیان داشت که پالیسی ملی سایبر آماده شده و پلان آن هم ترتیب گردیده و همچنان بالای دو قانون در زمینه جرایم سایبری از جانب وزارت کارصورت گرفته است. به گفته وی، پس از توشیح شدن این قوانین مجازات و برخورد با انجام دهنده جرایم سایبری و تکنالوژیکی، در پرتو قانون بوده و روشن می‌گردد.
باید یاد آور شد که این برنامه با پشتبانی مالی USAID ، از سوی شرکت انترنت ورک پاد تطبیق شده است. قابل تذکر است که قبل از این نیز پروگرامهای آموزشی در زمینه‌های تکنالوژی معلومات و حکومت‌داری الکترونیکی از جانب وزارت مخابرات جهت رشد ظرفیت در این بخش راه اندازی گردیده است.