آغاز پروژه تذکره الکترونیکی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به همکاری وزارتخانه های امورداخله ، مالیه وعدلیه

وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی افتخار دارد به سلسه دست آوردهای قبلی خویش عقدقرارداد پروژه تذکره الکترونیکی را امضا منیماید .

NID, Project Contract
محفلی که به همین مناسبت تدویرگردیده بود . محترم انجنیرامیرزی ( سنگین ) سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی ،  محترم عبدالرزاق ( صمدی ) معین وزارت مالیه ، نماینده وزارت  عدلیه محترم کبیر ( ځاځی ) محترم وهاب الد ین( سادات ) معین مالی واداری وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی ، محترم الحاج انجنیربریالی  ( حسام ) معین تخنیکی وزارت وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی ، محترم غلام جیلانی وزیری رئیس دفتر مقام ، محترم ایمل مرجان رئیس ( IT ) ، محترم اجمل ( عیان ) رئیس پلان وپالیسی محترم احمد شاه ( سادات ) مسول پروژه های وزارت  محترم میرویس ( علیزی ) رئیس شرکت ( GTR ) وهئیت رهبری وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی وعدئی از مهمانان داخلی و خارجی اشتراک داشتند .


محفل بتاریخ 21 قوس سال روان در تالار کنفرانس وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی دایر گردید.
درآغاز محترم انجنیرامیرزی سنگین سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی در رابطه به ارزش ومفید یت  پروژه متذکر معلومات همه جانبه ارائه نمودند . من خرسند هستم که در راه ترقی و پیشرفت کشوریک قدم دیگر برمیداریم . امروز قرداد پروژه تذکره الکترونیکی به امضا میرسد. که دراین پروژه  همراه با وزارت امور داخله و همکاری وزارت مالیه عملی میگردد. با تکمیل این پروژه ارقام دقیق احصائیه کشور کاهش مصارف دولتی ، امنیت عامه ،و خصوصیات دیگر نصیب مردم افغانستان خواهد شد . این سیستم الکترونیکی راکه ما برای افغانستان در نظر گرفتیم یک سیستم جدید مدرن و پیشرفته جهان است کشور های چون بلجیم ، عربستان سعودی ، سویدن ، امارات متحده عربی و بعضی از کشور های دیگر از این سیستم استفاده مینمایند .


و بسیاری از کشور های جهان تاهنوز هم از این سیستم مدرن و پیشرفته بی بهره هستند افغانستان در منطقه اولین کشور است که از این سیستم مدرن و پیشرفته استفاده میکند دراین سیستم نه تنها تذکره الکترونیکی مزایای دیگری چون لایسنس راننده گی  ، ثبت وسایط ، تنظیم نمودن سیستم رای دهی انتخابات آینده شامل است و همچنان  پاسپورت الکترونیکی  ،رای دهی الکترونیکی ، وتکس الکترونیکی محصولات آینده این پروژه میباشد.این تذکره یک چیپ دارد که معلومات ذکر شده درآن درج است و پروژه مذکور در سه مراحله طی سه سال تکمیل میشود.


مرحله اول:  تذکره الکترنیکی هشت ماه بعد ازامضا قرارداد درشهرکابل تکمیل وتوزیع تذکره های فوق آغازمیگردد.
 مرحله دوم: این پروژه توسعه میابد و درمدت دوازده ماه در ( 15 ) ولایت کشورکارعملی آن رسمآ آغاز میگردد.
مرحله سوم : پروژه مذکور درمدت( 16 ) ماه ( 18 ) ولایت کشور را تحت پوشش قرارخواهند داد .
و درتمام کشور این پروژه در طی سه سال تکمیل خواهند شد.


این قراداد را وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی  با شرکت(GTR ) که مشهورترین شرکت ها مانند  ای ارای اس مالیزیا هیوندای کوریا و انترست امریکا همرا دریک کانسورسیم اشتراک دارند امضا گردیده . دراین پروژه 25 کمپنی مختلف شرکت ورزیده بودند البته 5 کمپنی پیشنهادات خویش را الی تاریخ موعد به این وزارت سپردند که تمام پیشنهادات در روشنی قانون تدارکات بصورت دقیق ، تخنیکی ، مالی ارزیابی گردیده که در نتیجه کمپنی ( GTR  ) برنده اعلان گردید.


 ارزش مجموعی این پروژه 5،101  میلیون  دالر امریکائی است که از بودیجه انکشافی وزارت محترم مالیه پرداخته میشود
.متاقبا معین وزارت مالیه محترم عبدالرزاق ( صمدی ) در مورد اهمیت این پروژه صحبت همه جانبه نموده این پروژه را در پیشرفت وترقی کشور یک قدم مهم و ارزش مند دانستند.


قرارداد به نماینده گی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی توسط محترم الحاج بریالی ( حسام ) معین تخنیکی وزارت و میرویس ( علیزی ) به نماینده گی شرکت ( GTR  ) قراداد را امضا نمودند .
در ختم محفل جلالتماب انجنیر امیرزی سنګین به سوالات ژورنالیستان پاسخ ارایه داشتند  .