ضبط و مصادره یک پایه دستگاه سیم باکس در شهر کابل

یک پایه دستگاه سیم باکس و54 قلم اجناس مطعلق به آن درمربوطات حوزه سیزده هم شهرکابل ضبط گردید .این مطلب را محترم انجنیرعطا محمد یاری عضوبورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی "اترا"دریک کنفرانس مطبوعاتی که در تالار کنفرانس وزارت مخابرات وتکنالوجی بااشتراک محترم انجنیرعبدالوکیل شیرگل رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا" محترم غلام جیلانی وزیری رئیس دفتر مقام ونماینده گان رسانه های مختلف حضورداشتندابراز نمود .

درآغاز کنفرانس محترم انجنیرعطا محمد یاری عضوبورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا " طی سخنان خویش گفتند: اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا یگانه مرجع مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی درسطع کشوربوده که درچوکات وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی طور مستقل وبدون کدام تبعیض فعالیت می نماید ، تاخدمات باکیفیت مخابراتی رابه مشترکین عرضه نماید  .

 محترم انجنیرعطامحمد یاری افزودند : بتاریخ 21 ثورسال جاری مااطلاع حاصل نمودیم که یک تعداد افراد فرصت طلب مصروف فعالیت های غیرقانونی دربخش سکتورمخابرات درحوزه 13 شهرکابل (مهتاب قلعه ) میباشند باحاصل نمودن این خبرتیم تخنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی "اترا " با همکاری نماینده گان ارگانهای امنیتی وحراست ازقانون (اداره  محترم  لوی څارنوالی و وزارت محترم داخله ) به محل اعزام گردیدند که درنتیجه این عملیات 54 قلم اجناس که یک سیستم مکمل بشمارمیرود وقیمت مجموعی این دستگاه حدودآ مبلغ  ( 50000) پنجاه هزار دالرامریکاییتخمین گردیده  است .
محترم یاری درادامه سخنان شان افزودند :

وسایل که طی این عملیات بدست آمده شامل یک دستگاه سیم باکس باظرفیت (64)عددسیم کارت ،(207) عدد سیم کارت جدید و(1064) سیم کارت استفاده شده ازشرکت های مختلف مخابراتی و(336)عدد کریدت کارت 50 افغانیگی ویک پایه دستگاه ستلایت با تمام وسایل مطعلق به آن میباشد .همچنان شایان ذکراست که این دستگاه هاازیک هفته به این سوفعالیت خویش را آغازنموده بودند .

محترم انجنیرعطامحمد یاری درادامه گفتند:

اشخاصی که این دستگاه ها استفاده میکردند سه نفربودند دونفرافغان ویک تبعه کشورایران میباشد .

همچنان قابل ذکراست که دستگاه های ضبط شده برای تماس های بین المللی مورد استفاده قرارمیگرفت که میلونها دالرخساره مالی به دولت وشرکت های خصوصی مخابراتی وارد نموده است .واستفاده کننده گان دستگاه های مذکور براساس احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی موارد ذیل را نقض نمود اند .
1.ازوسایل وتجهیزات غیرقانونی استفاده بعمل آمده است .

2 . وسایل وتجهیزات را بصورت غیرقانونی وارد کشورنموده اند .

3.ازتخصیصات فریکونسی ملی که یک منبع محدود وسرمایه ملی میباشدبصورت غیرقانونی وبدون مجوزاستفاده نموده است .

4.برعلاوه وارد نمودن هزارهادالرخساره مالی روزانه به دولت وشرکت های مخابراتی ، تصورآن میرودکه فعالیت های تخریبی وضدمنافع ملی رانیزازاین طریق انجام شده باشد .

محترم انجنیرعطا محمد یاری: ازبخش گمرکات وزارت محترم مالیه خواست تادرمواقع وارد شدن  که چنین دستگاهای به کشور دقت بیشترداشته باشد ومارادرجریان قراردهند.

درخاتمه کنفرانس محترم عطا محمد یاری به نماینده گی از اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا ازهمکاری نیروهای محترم امنیتی ونماینده گان اداره محترم لوی څارنوالی ابرازتشکروقدردانی نمود . کنفرانس مطبوعاتی با پاسخ دادن به سوالات ژورنالیستان خاتمه یافت .