گارد رهنمائی مراجعین مدیریت عمومی پذیرش ریاست دفترمقام

[

 

اعـــــــلان کـار یـابـی

پس منظر : وزارت مخابـرات وتکـنالوژی معلوماتی بادرنظرداشـت فرمان شماره (32) مورخ 26 / 3 / 1387 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم جدید رتب و معاش منظورفرموده اند که کاندیدان واجد شرایط براساس لیاقت وشایسته گی تحت ریفورم متذکره قرار میگیرند به همین اساس  علاقمندان که واجد شرایط باشند میتوانـنـد به آدرس ذیل مراجعه نموده فورمه درخواستی رااخذ نـمایـنـد. قابل یاد آوریسـت که انتخاب کاندید براساس شایـسـتگی و لـیـاقـت، بدون هرنوع تبعیض قـومی، نـژادی، مذهبی و سیاسی میـباشد.

 

عـنـوان پست :   گارد رهنمائی مراجعین

مـحـل وظیفه :    گارد رهنمائی مراجعین مدیریت عمومی پذیرش ریاست دفترمقام

اندازه معاش :     5000

بست :     8

تعداد :  ( 1 )

تاریخ اعلان :  8 / 10 / 1395

تاریخ ختم اعلان : 21 / 10 / 1395

 

وظایف و مسئولیت های این پست:

 • پوشیدن یونیفورم مخصوص که برایش توزیع میگردد
 • آگاهی ازموقیعت شعبات مربوطه داخل وزارت
 • پابندی به وظیفه مربوطه
 • برخورد نیک با مراجعین واخذ رضایت آنها
 • داشتن ارتباط با مامورین پذیرش
 • متوجه بودن ساحه کاری دراثنای ورود مهمانان عالیرتبه
 • جمع وقید وسایل وتجهیزات مربوط ومراقبت ونگهداری ازعموم لوزام کار
 • آگاهی ازمقرره طرزسلوک ومراعات نظافت شخصی
 • جلوگیری ازبروزحوداث ناگواروبلدیت با لوازم ضد حریق واطمینان ازفعال بودن آن
 • ارایه گذارش به آمرمربوطه

مواصفات و ضرورت این پست:

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد.
 • توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.

 

شـایـقـیـن واجد شـــــــرایـط این وظیفه میتــوانـنـد فورم در خـواســــتـی را ازمدیریت عمومی پذیرش ازمنزل اول وزارت مخـابــرات اخذ نموده و بعد ازخانه پری دو باره تسلیم نمایند البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فـورمه های درخواستی تـوزیع نـمـیـگـــردد. جهت معلومات بـیـــــشـتـر مـتـیـوانـیـد به شماره تـیـلـفــون PBX شماره (361) مـدیـریـت اسـتـخـدام کارکـنان بسـت های 7- 8  درتماس شده وحل مطلب نمائید.

یادداشت: فـقـط کاندیدان واجد شـــرایط جهت ســـــــــــپـری نمودن مصاحبه و امـتـحـان مـطـلـع خـواهـــــنـد شـــــد.