داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

k.sadat

تاریخ ختم

تاریخ نشر

موقعیت کابل

تاريخ اعلان:    P118/07/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCS/NCB/235/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کاماشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.afبدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان اليساعت 10:00 قبل از ظهر روزيک شنبه تاريخ 13عقرب 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائهنمايند.آفرهايناوقت رسيده و انترنيتيقابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 1,500,000.00(یک میلیون و پنجصد هزار)افغانيبوده و جلسه آفرگشائي بروز  يک شنبه مؤرخ 13عقرب 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

داوطلب بايد استتمينت بانکی دارای مبلغ حد اقل 10,000,000.00(دهميلیون هزار) افغانی داشته باشد.

حد اقل لازم حجم معاملات سالانه داوطلب در یکی از پنج سال اخیر 45,000,000.00 (چهل و پنج میلیون)افغانیمی باشد.

تجربه مشابه :میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد 1 (یک) قرارداد خدمات غير مشورتی  با ماهیت و اندازه مشابه  مبلغ 23,000,000 (بیست و سه میلیون) افغانیدر خلال مدت 5 سال آخیر اجراء و اکمال گردیده باشد

نوت:جلسه قبل از داوطلبی جهت معلومات داوطلبان بتاريخ 07عقرب 1397(دو شنبه) ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلی کام داير ميگردد وشرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد،

شخص ارتباطي: سيد کبير سادات کارديناتور بخش اجناس تسهيلات تدارکاتی  شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 744419027

Documents

shrtnamh_prwzhh_26_sayt_wzart_dakhlh.pdf

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۸/۱ - ۱۱:۲۵ کابل

اعلان برندگی سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی Spare Parts برای سايت های TDF پروژه هشتم

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، شرکت افغان تیلی کام در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی Spare . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۱۵:۱۷ کابل

داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۹:۳۱ kabul

اعلان داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی و خوست

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، . . .

بازگشت به داوطلبی ها